Öppet brev till de svenska politiska partierna.


Vad tänker Du och Ditt parti göra för att förbättra förhållandena för Finländarna i Sverige?


I Sverige bor drygt 1.250.000 ( en miljon tvåhundrafemtiotusen!) finsktalande om man räknar in Sverigefinländarnas barn, tornedalsfinländarna, de finsktalande romerna och samerna.

 

Vi är 4 gånger så många som Svenskarna i Finland

 

De svenskspråkiga i Finland är ca 290 000 (inräknat 25 000 ålänningar).

 

Flertalet länder har upplevt språkliga konflikter i någon form. Det hör fortfarande till undantagen att språkfrågan har fått en lösning som tillfredsställer både majoriteten och minoriteten.

 

Ett av dessa undantag är Finland, där den svensktalande minoritetens förhållanden är ordnade så att de kan tjäna som förebild för Sverige, Europa och hela världen.

Finland är ett samhälle som fungerar väl på  finska och svenska, trots att svenskarna endast utgör ca 5 procent av totalbefolkningen.


Historia


De äldsta spåren av människor i det som senare blev Finland härstammar från ca 7000 f. Kr.

Fortfarande vid mitten av 1100-talet e.Kr. hade landet en befolkning som enbart talade finska.

 

Vid denna tid inleddes en inflyttning av kolonisatörer  från Sverige.

Invandringen uppmuntrades av romerska kyrkan och svenska kronan, vilka därigenom  expanderade sin makt österut.

 

Språklagstiftningen i Finland

Den finska grundlagen har jämställt minoritetsspråket svenska till samma nivå som finskan.

Svenskan är likställd med finskan som det ena av landets officiella språk.

Enligt språklagen har finsk medborgare rätt att använda  antingen finska eller svenska, inför domstolar och andra statsmyndigheter. Rätten att använda sitt eget språk hos statsmyndigheter gäller i hela landet, och likaså är myndigheterna skyldiga att utfärda sina meddelanden till den enskilde på vederbörandes språk.

Vet Ni hur är det i Sverige för Finländarna?

En kommun betraktas som tvåspråkig om minoriteten uppgår till minst 8 % av hela befolkningen eller räknar minst 3 000 personer.

I Sverige finns 21 kommuner där finländarna uppgår till 8% eller mer.

För att en kommun som tidigare varit tvåspråkig skall bli enspråkig måste antalet invånare, som hör till den mindre gruppen, ha sjunkit till 6 % eller därunder.

 

Tvåspråkiga kommuner är skyldiga att upprätthålla skolor för båda språkgrupperna. Att det finns ett skolväsen som kan erbjuda undervisning på svenska från elementarstadiet fram till högskolnivån har självfallet stor betydelse för svenska språkets fortlevnad i Finland. Undervisningen på högsta nivå tryggas av ett enspråkigt svenskt och flera tvåspråkiga universitet, vartill kommer ytterligare ett stort antal specialinriktade högskolor där man likaså kan studera på svenska.

 


Kulturliv

För att överleva måste en språklig minoritet ha ett eget kulturliv.

Svenskarna i Finland har aldrig förtryckts eller behandlats som en perifer folkgrupp i motsats till Finländarna i Sverige.

Finlandssvenskarna har lika många kulturella institutioner som Finländarna i Finland.

De har ett eget svenskt politiskt parti, Svenska folkpartiet.

Svenska folkpartiet har varit representerat i de flesta regeringar .

De har 12 mandat i den finländska riksdagen, som består av 200 ledamöter.

Vet Du hur många Finländare som sitter i vår riksdag eller regering?

Två Finlandssvenska företrädare sitter i regeringen.

Landets dominerande politiska partier, Finlands socialdemokratiska parti, det konservativa Nationella samlingspartiet, landsbygdspartiet Centern i Finland, kommunistpartiets arvtagare Vänsterförbundet och miljöpartiet Gröna förbundet är tvåspråkiga och har  verksamhet på svenska.

 

 

Ett svenskspråkigt universitet, biskopsstift för de svenska församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan

Inom armén finns finlandssvenska truppförband. En av den finländska försvarsmaktens brigader är helt svenskspråkig.

 

Svenska Finlands folkting bevakar svenska språkets ställning Folktinget, som är ett tvärpolitiskt organ med representanter för Svenska folkpartiet, Finlands socialdemokratiska parti och Vänsterförbundet, har under decenniernas lopp fungerat som en påtryckningsgrupp med syfte att värna om den svenskspråkiga befolkningens intressen. Folktinget arbetar med ekonomiskt stöd av staten.

Det svenska Finland har fyra kommunalt understödda fasta svenskspråkiga teatrar.

Den svenskspråkiga tidningspressen omfattar ett dussintal dagstidningar.

Det statliga rundradiobolaget upprätthåller två radiokanaler på enbart svenska!

 

I TV upptar de svenskspråkiga sändningarna, Finlands Svenska Television, ungefär en tiondedel av den totala riksomfattande sändningstiden, därutöver verkar privata svenskspråkiga lokalsändare. I Finland utkommer flera hundra bokverk på svenska om året. Därtill finns det en massa  tidskrifter på svenska.

 

Man kan leva hela sitt liv på svenska i Finland.

I Sverige klarar man sig inte en dag på Finska!

Utsikterna för svenska språkets fortlevnad i Finland är ljusa,

detta tack vare den finska majoritetsbefolkningens positiva attityd.

Utsikterna för Finska språkets fortlevnad i Sverige är nattsvart.

detta främst på grund av den svenska majoritetsbefolkningens negativa attityd.

Det faktum att finlandssvenskarna har ett eget skolväsen med undervisning på modersmålet

är den starkaste garantin för att svenskan i Finland bevaras.

Motsvarande undervisning för Finländarna saknas i Sverige!

 

Ca 290.00 personer räknar sig som svensktalande ( Finlandssvenskar) i Finland.

 

I Sverige är vi dryg 1.250.000 finsktalande ! (inräknat våra barn, tornedalingar, romer och samer).

Vi är således 4 gånger så många Finländare i Sverigen som Svenskarna i Finland men får en tusendel jämfört de medel Svenskarna får till sin kultur i Finland.

Sveriges regering tillskjuter 10 miljoner kronor enbart i år för stöd till

svenska språket i Finland !

Vi har inte fått en enda krona till vår verksamhet i Finska Föreningen i Karlstad.

 

I Sverige

måste vi betala ca 500:- per år utöver TV-licensen för att få se på en finsk

TV-kanal. En kanal som av någon oförklarlig anledning krånglar mer än alla andra kanaler. Mindre än 50% av sändningarna är på Finska.

I radio har vi utsändning några timmar per dag på Finska.

Vi har en Finsk dagstidning som kommer ut en dag i veckan.

Vi har inget eget politiskt parti.

Vi har inga verkliga representanter i kommunfullmäktige, landsting, riksdagen eller regeringen.

Vi har två dåligt skötta tvåspråkiga folkhögskolor.

 

I några få kommuner kan våra barn få undervisning på sitt modersmål.

 

Finländare får hårdare straff än svenskar för samma brott.

Finländarnas fysiska och psykiska hälsotillstånd är mycket sämre än svenskarnas.

Finska entreprenörer vägras oftare F-skattsedel än svenskar.

Finländarna har mycket sämre ekonomi än svenskarna.

 


Vad tänker Du och Ditt parti göra för att förbättra förhållandena för Finländarna i Värmland och Sverige.

2006-08-21

Jouko Kärki alias Anders Rixer

Ordförande Finska Föreningen i Karlstad

 SvenskFinska Sällskapet

Anders JA Kärki Rixer  & Kirsti Isoaho

Tfn. 054-56 98 66, 070-566 20 40,  fax:054-56 91 95

Email: info@suomi.nu