Finländska ungdomar intelligentast i världen !

De finländska ungdomarna placerar sig först i OECD-länderna när det gäller matematik, naturvetenskaper, läsning och problemlösning.

Detta visar resultaten av OECD:s forskningsprogram PISA 2003.

Finska elever bäst i matematik

De finska 15-åriga eleverna är bäst av alla elever i OECD-länderna

i matematik enligt PISA-undersökningen 2003.

På andra plats kom eleverna i Sydkorea. I Europa placerade sig

eleverna i Nederländerna, Belgien och Schweiz på platserna efter

Finland. De svenska eleverna var bättre än genomsnittet för

OECD-länderna.

Läs vidare på Statistiska Centralbyråns internetsida


Finländska ungdomar läser bäst i OECD 

De finländska ungdomarnas läsfärdighet är bättre än i alla andra OECD-länder


Inom det naturvetenskapliga kunnandet är finländarna främst.


Finland låg i täten också i fråga om naturvetenskapligt kunnade!

Andra OECD-länder med toppresultat var Japan och Korea. Karaktäristiskt för de finländska elevernas naturvetenskapliga kunnande är av högsta nivå och jämna resultat jämfört med de andra deltagande länderna.


Finländarna är bäst i OECD-länderna när det gäller förmågan att lösa problem.

Ett nytt område som nu bedömdes var problemlösningsförmåga. De finländska femtonåringarnas förmåga att lösa problem är bäst i OECD-länderna.

Mycket positivt är att Finland jämfört med de andra deltagande länderna har den minsta andelen (5 %) svaga elever, dvs. elever utan grundläggande förmåga att lösa problem.


http://www.scb.se/Grupp/allmant/BE0801_2006K01_TI_14_A05ST0601.pdf

***


Finska föreningen

genom

Anders JA Rixer ”Kärki”

Lövsjövägen 10

653 46  KARLSTAD

 

Till

Ansvariga för Värmlands kulturpolitiska program och kommunens ”Kulturarv för alla”.

 

Några av våra spontana reflektioner kring

Värmlands kulturpolitiska program och kommunens ”Kulturarv för alla”

 

Vi börjar med några brottstycken från dessa.

 

Kulturarvsinstitutionerna skall vara platser för samtal kring allmänmänskliga och samhälliga frågor där mångfald, dialog och lyhördhet styr debatten.

 

Att en fortsatt utveckling av kulturmiljön måste ske i samverkan med oss

Finländare.

 

”Det viktigaste i kulturmiljöarbetet är att skapa ett intresse och en förståelse”.

”Genom ett ökat intresse för vår kulturhistoria kan nya möjligheter födas och etableras - långt från exempelvis rasfördomar, diskriminering och svåravvecklade maktstrukturer.

Tyvärr upplever vi Finländare just dessa rasfördomar, diskriminering och svåravvecklade maktstrukturer.

 

”Svenskarnas” självförhärligande, smakförtryck och utestängande av oss Finländare måste få ett slut.

Tyvärr är det just det man i Sverige bedrivit genom årtusendena mot Finländarna här.

 

Ett vidgat kulturarvsbegrepp där Finländarnas betydelse lyfts fram skulle föra med sig nya kulturmiljöer, vilket betyder att kulturmiljön ökar i betydelse för fler människor i det svenska samhället.

Det är vi övertygade om!!!

 

Kulturmiljöarbetet måste präglas av en större mångfald, eftersom det vi arbetar med inte är ett särintresse med tolkningsföreträde för några få utvalda

”Svenska akademiker”.

 

Det är en fullständig skandal att man inte i ” Värmlands kulturpolitiska program med ett ord nämner Finländare eller Sverigefinländare.

Redan för 8.000 år sedan beboddes Värmland av finer, fenni, Finländare.

 

En gång i tiden fanns det bara Finska fiskare och jägare i de djupa skogarna i Värmland.

Efter löften om skattefrihet m.m. lockades tusentals nya Finländare hit från början på 1500-talet och framåt.

Dessa Finländare odlade upp vildmarken, försvarade Sverige mot norrmännen, hittade och började bryta järnmalm, de offrade sina liv i de svenska kungarnas krig.

*

Under 1940-talet lockades mer än 70.000 Finska barn till Sverige.

Varför finns inte de med i statistiken över Sverigefinländare?

Under 1950, 1960 och 1970-talen värvade/rekryterade/lurade svenska företag 100.000-tals skogs- och industriarbetare till Sverige.

 

Det är en lika stor skandal att man på Värmlands museum i sin utställning om Värmlands historia inte med ett ord omnämner Finländarna som röjt och odlat upp, startat skogsindustri och malmbrytning i Värmland.

*

Sverigefinländarna i Värmland är drygt 65.000 inräknat deras barn.

Till detta får vi lägga till eventuella Tornedalingar, samer och zigenare plus deras barn som också är finsktalande.

*

Det är bra att man i det kulturpolitiska programmet räknar upp Selma Lagerlöf, Gustav Fröding, Göran Thunströmer som skapare av bilden av Värmland.

Man kunde dock ha tagit med många fler med rötter ifrån berättar-traditionen i Kalevala och med finska gener och blåvitt blod.

Bara för att nämna ytterligare några;

Tage Erlander,  John Ericsson, Nils Ferlin, chefredaktör Bo Strömstedt,  Jarl Eriksson,  landshövding Ivar Vennerström, Gunde Johansson,  Ivan Oljelund,  centrallyrikern Olle Svensson,  Nils Parling, Dan Andersson (Finnmarkare), Monica Zetterlund,

fotbollstränaren Sven Göran Eriksson.

 

 

Sveriges riksdag slog fast 1994 att finska språket är ett hemspråk i Sverige.

och gav det en särställning.

Man konstaterade vidare att den finska kulturen och språket är en del av det svenska kulturarvet.

 

Av detta syns ingenting i Värmlands kulturpolitiska program

 

Sverigefinländare och finska språket fick minoritetsstatus år 1999 när Riksdagen fattade ett beslut om en samlad nationell minoritetspolitik till skydd för den Finska minoriteten i Sverige.Regeringen har därefter ratificerat Europarådets ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

 

Av detta syns inte en bokstav i Värmlands kulturpolitiska program !

 

För att målet för minoritetspolitiken ska kunna förverkligas krävs att den finska minoritetens behov och intressen beaktas i alla sammanhang och på alla nivåer i förvaltningen.

Vad har man gjort / gör i Värmland?

*

En viktig uppgift inom det kulturpolitiska området blir att väl vårda den kvarvarande finska kulturen och språket.

Man måste på alla sätt hjälpa de Finska Föreningarna.

Detta inte enbart som en gottgörelse för det ”folk-/kultur-/språkmord” som pågått här under så lång tid nu utan för att rädda den lilla oersättliga kulturskatt som finns kvar.

*

Man måste se till så att kulturarbetarna får lära sig om Finländarna, deras historia, språk och kultur.

 *

Vi måste i skolor och bildningsförbund förmedla kunskapen om Finland och Sverigefinländarna.

Det är skrämmande men sant att svenskarna praktiskt taget inte vet någonting om Finland och än mindre om Sverigefiländarna bortsett de rasistiska myterna om kniven, spriten och att de arbetar hårt.

*

Man kan förklara hur det ursprungliga finska språket i Sverige gått förlorad  genom "blandäktenskap" med inflyttade goter, balter, danskar,

slaver, saxer, tyskar, angler, valloner, franker med flera.

 

Man måste berätta hur kyrkan, skolan och statsmakten med grymma tvångsmedel "försvenskat" Finländarna.

*

Vi måste våga berätta sanningen om att Finländarna blir/blivit lika illa behandlade i Sverige som indianerna i USA och aborginerna i Australien.

*

Man använder fortfarande skällsordet FINNE i Sverige fast man för

länge sedan slutade kalla Afroamerikanerna för NIGGER.

 

Vi måste tala om att de finska barnen förbjöds att tala sitt modersmål  i skolan.

Vi måste berätta hur de bestraffades om de talat finska på väg till och från skolan eller på rasterna.

*

Vi måste tala om hur de svenska myndigheterna på 1940/1950- och 1960-talet genom sin assimilationspolitik vilseförde föräldrarna och gjorde sig själva och barnen halvspråkiga. Man mer eller mindre tvingade föräldrarna att prata ”svenska” med barnen fast föräldrarna inte kunde språket.

 *

Vi kan berätta hur rasismen tvingade finländarna att sluta tala sitt språk och byta till svenska namn.

*

Man måste i skolor och andra sammanhang tala om att det stora flertalet av  Finerna eller Finländarna upplever skällsordet FINNE lika kränkande som Romer när de blir kallade för ZIGENARE.

*

Man måste lära ut till de svenskar som inte på sitt eget modersmål svenska kan uttala FINLAND som FIN-LAND med långt i utan felaktigt uttalar det som FINN-LAND

*

Vi måste redovisa öppet att Sverigefinländarna är den i särklass största minoriteten i Sverige!

*

Få svenskar vet att 84,7 % av den svenska befolkningen har blåvita gener (DNA).

Man räknar upp ett antal institutioner i Värmland inom kulturområdet såsom folkhögskolor, Broby grafiska, Gamemaker men nämner inte med ett ord de mer än 30 registrerade finska moderföreningarna

i Värmland och ett dubbelt så stort antal dotterföreningar som inte är registrerade men som sysslar med teater, dans, musik-, konst, sång-, körverksamhet, folkdans, idrottsverksamhet, utbildning m.m.

*

Vi måste berätta hur många procent av platserna som finländarna borde ha i de parlamentariska församlingarna?

och tala om sanningen att de praktiskt taget saknar säte i dessa.

Vi måste berätta att Finländarna blivit och fortfarande i de flesta sammanhang  blir behandlade som

"nonexistent"

icke existerande?

 

*

Vi måste förklara att Finlandssvenskarna inte är samma folk som Sverigefinländarna.

 

Vi måste fråga oss varför man inte kan göra Sverige tvårspråkigt som man gjort i Finland.

I Sverige bor ju 4 gånger så många finsktalande som svensktalande i Finland.

 

Det är en fullständig skandal när man talar om mångkultur utan att nämna ett ord om oss Sverigefinländare och vår betydelse för Sverige genom historien.

*

Finländaren är en i allra högsta grad del av den svenska historien och en levande del av det svenska samhället idag.

*

Under sju hundra år var Finlands och Sveriges historia exakt samma historia. Finland och Sverige var ett land. Finland och Sverige var sammansvetsad dubbelt så lång tid som till exempel Skåne har varit svenskt.

*

Det är viktigt att i alla kulturella sammanhang betona att man i rättvisans och jämlikhetens namn borde behandla finländarna i Sverige som Finländarna behandlar svenskarna i Finland.

 

Det kanske är ännu viktigare att berätta att det finns flera hundra tusen människor i Finland som tänker, drömmer, talar, läser och skriver på svenska språket. Finländare som har svenska som modersmål och finska som första främmande språk.Finländarna måste bli inbjudna till alla debatter eller möten där man behandlar mångkultur eller minoritetsfrågor?

Alla andra invandrarföreningar fick inbjudan i god tid till Mångkulturfesten

på Värmlands museum.

Kort tid innan evenemanget fick Finska Föreningen veta det via en praktikant på museet.

*

Internationella utbyten.

Vi skall binda samman Region Värmland med Finland och rötterna därifrån såväl ekonomiskt som kulturellt.

Man måste komma ihåg att de Finlandsägda företagen blir fler och fler.

Stora Enso, Tieto/Enator, Metso Paper, Jaakko Pöyry, Valtra , PC-Superstore International, Outokumpu, Ovako steel, Nokia bara för att nämna några.

 

I Karlstads Universitet finns många finskbördiga studenter och lärare. Värmländska ishockeylag har spelare från Finland.

 

 

Utbytet med vänorten Nokia måste återupptas och intensifieras!

 

Alla goda krafter måste samarbeta kring Finska Föreningens planerade årligen återkommande Tangokarneval i Karlstad med början

2007-07-01—07-03

 

Motsvarande Tangokarnevalen i Seinäjoki i Finland drar drygt 153.000 betalande åskådare från hela världen!

*

Kärkigruppens helt nya ”Kalevala” gruppkonst måste ges möjlighet att få visa upp den för en större publik.

*

I mer än 2 år har på Gjuteriet lärts ut Finska ”ballroomdanser,

man har skrivit nya ”Kalevalasagor” i grupp för alla åldrar och nationaliteter.

 

Hjärtligt välkomna till multi- och mångkultur på Finska Föreningen i Karlstad.Hur många är Sverigefinländarna?

  1:a och 2:a generationens sverigefinländare

Stiftsvis fördelning

Stockholm

117.800

Västerås

47.000

Strängnäs

45.700

Göteborg

44.200

Uppsala

40.400

Luleå

78.800

Skara

23.000

Lund

23.000

Linköping

18.000

Karlstad

15.000

Växjö

14.000

Härnösand

13.500

Visby


1.600


Totalt

482.000

Avrundade siffror, Källa SCB

Med barn inräknat 1.386.000

Flertalet samer, tornedalingar och romer är dessutom finsktalandeSvenskFinska Sällskapet

Anders JA Kärki Rixer  & Kirsti Isoaho

Tfn. 054-56 98 66, 070-566 20 40,  fax:054-56 91 95

Email: info@suomi.nu